คณิตศาสตร์ ค41101
เซต เซตที่เท่ากันและเซตว่าง
ทบทวน เซตจำกัด และเซตอนันต์
ทบทวน เซตจำกัด และเซตอนันต์
นิยามเซตที่เท่ากัน
ตัวอย่างเซตที่เท่ากัน
นิยามเซตว่างและตัวอย่าง