คณิตศาสตร์ ค41101
เซต สับเซต
ทบทว นเซตที่เท่ากัน เซตว่าง เซตจำกัด เซตอนันต์
ทบทว นเซตที่เท่ากัน เซตว่าง เซตจำกัด เซตอนันต์
นิยามสับเซต
ตัวอย่างสับเซต
สมบัติของสับเซต