คณิตศาสตร์ ค41101
เซต ปฏิบัติการทางเซต
ทบทวนสับเซตและเพาเวอร์เซต
ทบทวนสับเซตและเพาเวอร์เซต
นิยามยูเนียน
โจทย์ตัวอย่างยูเนียน
สมบัติของยูเนียน