คณิตศาสตร์ ค41101
เซต ปฏิบัติการทางเซต
ทบทวนเรื่องยูเนียน
ทบทวนเรื่องยูเนียน
แผนภาพของอินเตอร์เซกชัน
นิยามอินเตอร์เซกชัน
ตัวอย่างอินเตอร์เซกชัน