คณิตศาสตร์ ค41101
เซต ปฏิบัติการทางเซต
ทบทวนยูเนียน
ทบทวนยูเนียน
ทบทวนนิยามอินเตอร์เซกชัน
สมบัติของอินเตอร์เซกชัน
ตัวอย่างการหาอินเตอร์เซกชัน