คณิตศาสตร์ ค41101
เซต ปฏิบัติการทางเซต
ทบทวนยูเนียน/อินเตอร์เซกชัน
ทบทวนยูเนียน/อินเตอร์เซกชัน
นิยามผลต่างของเซต
ตัวอย่างผลต่างของเซต
สรุปผลต่างของเซต