คณิตศาสตร์ ค41101
เซต จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
ทบทวนปฏิบัติการทางเซต
ทบทวนปฏิบัติการทางเซต
เฉลยแบบฝึกหัด
ตัวอย่างสมาชิกของเซตจำกัด
ตัวอย่าง(ต่อ)