คณิตศาสตร์ ค41101
เซต จำนวนสมาชิกของเซตกับการนำไปใช้
ทบทวนจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
ทบทวนจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
ตัวอย่างโจทย์ปัญหาเซต
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพ
โจทย์ตัวอย่างเพิ่มเติม