คณิตศาสตร์ ค41101
เซต จำนวนสมาชิกของเซตกับการนำไปใช้
ทบทวนโจทย์ปัญหา
ทบทวนโจทย์ปัญหา
ตัวอย่างเพิ่มเติมโจทย์ปัญหาเซต2เซต
ตัวอย่างโจทย์ปัญหา3เซต
แบบทดสอบเรื่องโจทย์ปัญหาเซต