คณิตศาสตร์ ค41101
การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย
เฉลยการบ้าน
เฉลยการบ้าน
ตัวอย่างการให้เหตุผลแบบอุปนัย
สรุปแนวคิดการให้เหตุผลแบบอุปนัย
โจทย์ตัวอย่างเพิ่มเติม