คณิตศาสตร์ ค41101
การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบนิรนัย
ทบทวนการให้เหตุผลแบบอุปนัย
ทบทวนการให้เหตุผลแบบอุปนัย
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
ตัวอย่างการให้เหตุแบบนิรนัย
โจทย์ตัวอย่างเพิ่มเติม