คณิตศาสตร์ ค41101
การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบนิรนัย
ทบทวนความรู้เรื่องการให้เหตุผล
ทบทวนความรู้เรื่องการให้เหตุผล
การให้เหตุผลแบบนิรนัยโดยใช้แผนภาพ
อธิบายการเขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลย์
อธบายตัวอย่างการให้เหตุผลแผนภาพเวนน์ออยเลย์