คณิตศาสตร์ ค41101
การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบนิรนัย
ทบทวนความรู้การให้เหตุผลแบบนิรนัย
ทบทวนความรู้การให้เหตุผลแบบนิรนัย
อธิบายตัวอย่างการให้เหตุผล (ข้อ1-3)
อธิบายตัวอย่างการให้เหตุผล (ข้อ4-6)
โจทย์ทบทวนการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย