คณิตศาสตร์ ค41101
จำนวนจริง วิวัฒนาการจำนวน
นำเข้าสู่บทเรียนวิวัฒนาการของจำนวน
นำเข้าสู่บทเรียนวิวัฒนาการของจำนวน
ทบทวนความรู้เรื่องจำนวนเต็มกับเศษส่วน
อธิบายเซตของจำนวนเต็มบวก เต็มลบ ศูนย์และจำนวนเต็ม
อิบายเศษส่วนและจำนวนตรรกยะ