คณิตศาสตร์ ค41101
จำนวนจริง วิวัฒนาการจำนวน
ทบทวนความรู้เรื่องเซตของจำนวนจริง
ทบทวนความรู้เรื่องเซตของจำนวนจริง
อธิบายเซตของจำนวนคู่ คี่และจำนวนเฉพาะบวก
อธิบายโจทย์ข้อความถูกหรือผิด (ข้อ1-8)
อธิบายโจทย์ข้อความถูกหรือผิด (ข้อ9-20)