คณิตศาสตร์ ค41101
จำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริง
ทบทวนควมรู้เรื่องระบบจำนวนจริง
ทบทวนควมรู้เรื่องระบบจำนวนจริง
อธิบายสมบัติการสะท้อนสมมาตร ถ่ายทอดการบวกและคูณด้วยจำนวนที่เท่ากัน
สมบัติปิดของการคูณ
สมบัติการสลับที่ เปลี่ยนกลุ่มและเอกลักษณ์การคูณ