คณิตศาสตร์ ค41101
จำนวนจริง การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้แก้สมการกำลัง สอง
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสมบัจิของจำนวนจริง
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสมบัจิของจำนวนจริง
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ตัวอย่างการแยกตัวประกอบของพหุนาม
แบบทดสอบการแยกตวประกอบ