คณิตศาสตร์ ค41101
จำนวนจริง การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้แก้สมการกำลัง สอง
การแยกตัวประกอบ โดยการจัดกลุ่มและใช้สมบัติการแจกแจง
การแยกตัวประกอบ โดยการจัดกลุ่มและใช้สมบัติการแจกแจง
ตัวอย่างการแยกตัวประกอบ ของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
ผลต่างกำลังสอง
กำลังสองสมบูรณ์