คณิตศาสตร์ ค41101
จำนวนจริง การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้แก้สมการกำลัง สอง
เฉลยการบ้าน
เฉลยการบ้าน
การแยกตัวประกอบโดยกำลังสองสมบูรณ์ (ช่วง1)
การแยกตัวประกอบโดยกำลังสองสมบูรณ์ (ช่วง2)
อธิบายความหมายและวิธีในการแก้สมการ