คณิตศาสตร์ ค41101
จำนวนจริง สมการตัวแปรเดียวดีกรีสอง
ความหมายของการแก้สมการและวิธีแยกตัวประกอบ (ช่วง1)
ความหมายของการแก้สมการและวิธีแยกตัวประกอบ (ช่วง1)
วิธีแยกตัวประกอบ (ช่วง2)
การแก้สมการโดยใช้สูตร
แบบฝึกหัด