คณิตศาสตร์ ค41101
จำนวนจริง การไม่เท่ากัน
ทบทวนการแก้สมการตัวแปรเดียวกำลังสอง
ทบทวนการแก้สมการตัวแปรเดียวกำลังสอง
อธิบายแบบฝึกหัด 3.2.2
ความหมายและสัญลักษณ์ของการไม่เท่ากัน
สมบัติของการไม่เท่ากันกับความหมายของสมการ