คณิตศาสตร์ ค41101
จำนวนจริง ช่วงและการแก้อสมการ
ทบทวนเรื่อง การเท่ากันของจำนวนจริง
ทบทวนเรื่อง การเท่ากันของจำนวนจริง
อธิบายแบบฝึกหัด 3.4.3
อธิบายความหมาย และตัวอย่างของช่วงแต่ละแบบ (ตอนที่ 1)
อธิบายความหมาย และตัวอย่างของช่วงแต่ละแบบ (ตอนที่ 2)