คณิตศาสตร์ ค41101
จำนวนจริง อสมการกำลังสอง
อธิบายรูปทั่วไปและความหมาย ของอสมการตัวแปรเดียวกำลังสอง
อธิบายรูปทั่วไปและความหมาย ของอสมการตัวแปรเดียวกำลังสอง
อธิบายตัวอย่างการแก้อสมการ (ข้อ 1)
อธิบายตัวอย่างการแก้อสมการ (ข้อ 2, 3)
สรุปการแก้อสมการ ที่เป็นเครื่องหมายมากกว่า หรือมากกว่าเท่ากับ