คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน (1)
การเรียนการสอน จุดประสงค์การเรียนรู้
การเรียนการสอน จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) / ความหมายของคู่อันดับ / นิยามการเท่ากันของคู่อันดับ
ตัวอย่าง การเท่ากันของคู่อันดับ (ช่วง1)
ตัวอย่าง การเท่ากันของคู่อันดับ (ช่วง2)