คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน (1)
จุดประสงค์การเรียนรู้ / ความหมายของความสัมพันธ์ พร้อมยกตัวอย่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้ / ความหมายของความสัมพันธ์ พร้อมยกตัวอย่าง
ตัวอย่างความสัมพันธ์ และรูปแบบความสัมพันธ์
นิยามความสัมพันธ์ในระบบแกนพิกัดฉาก / ตัวอย่าง การเขียนกราฟความสัมพันธ์ (ช่วง1 เส้นตรง)
ตัวอย่าง การเขียนกราฟความสัมพันธ์ (ช่วง2 ไม่เป็นเส้นตรง)