คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน (2)
ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์
ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์
การเขียนฟังก์ชันในลักษณะต่างๆ
ข้อตกลงเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของฟังก์ชัน
ตัวอย่าง การหาค่าของฟังก์ชัน