คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน (2)
เฉลยการบ้าน การหาค่าฟังก์ชัน (ข้อ 9,12,13)
เฉลยการบ้าน การหาค่าฟังก์ชัน (ข้อ 9,12,13)
เฉลยการบ้าน การหาค่าของฟังก์ชัน (ข้อ11,18)