คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น
นิยามของฟังก์ชันเชิงเส้น พร้อมตัวอย่าง
นิยามของฟังก์ชันเชิงเส้น พร้อมตัวอย่าง
ตัวอย่าง การเขียนกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น