คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น
เฉลยแบบฝึกหัด1.2 (ช่วง1)
เฉลยแบบฝึกหัด1.2 (ช่วง1)
เฉลยแบบฝึกหัด1.2 (ช่วง2)
กราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น เมื่อ a เท่ากับ 0
กราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น เมื่อ a ไม่เท่ากับ 0