คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น
ฟังก์ชันเชิงเส้น พร้อมตัวอย่าง
ฟังก์ชันเชิงเส้น พร้อมตัวอย่าง
เฉลยแบบฝึกหัด การจับคู่สมการกับกราฟความสัมพันธ์ และการพิจารณาจุดตัดในสมการที่กำหนด
รูปทั่วไปของฟังก์ชันเชิงเส้น ในกรณีต่างๆ พร้อมตัวอย่าง
โจทย์ปัญหาเรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้น