คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันกำลังสอง
ฟังก์ชัน สมการความสัมพันธ์ พร้อมการเขียนกราฟ
ฟังก์ชัน สมการความสัมพันธ์ พร้อมการเขียนกราฟ
ความหมายของฟังก์ชันกำลังสอง และตัวอย่างฟังก์ชันกำลังสอง
การเขียนกราฟ จากฟังก์ชันกำลังสองที่กำหนด (ข้อ 1)
การเขียนกราฟ จากฟังก์ชันกำลังสองที่กำหนด (ข้อ 2-6)