คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันกำลังสอง
ฟังก์ชันกำลังสอง และลักษณะของกราฟ
ฟังก์ชันกำลังสอง และลักษณะของกราฟ
แบบฝึกหัด การเขียนกราฟจากฟังก์ชันกำลังสองที่กำหนด บนระนาบเดียว
แบบฝึกหัด การเขียนกราฟจากฟังก์ชันกำลังสองที่กำหนด พร้อมบอกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด
รูปทั่วไปของฟังก์ชันกำลังสอง / แบบฝึกหัด การหาจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของฟังก์ชัน