คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันกำลังสอง
ลักษณะทั่วไปของฟังก์ชันกำลังสอง (สมการทั่วไป, กราฟพาราโบลาคว่ำ-หงาย, จุดวกกลับ)
ลักษณะทั่วไปของฟังก์ชันกำลังสอง (สมการทั่วไป, กราฟพาราโบลาคว่ำ-หงาย, จุดวกกลับ)
การทำสมการให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ พร้อมตัวอย่าง
การทำสมการให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ (ต่อ) และการหาจุดวกกลับ
จงเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนด และหาจุดวกกลับ (3 ข้อ)