คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันกำลังสอง
ทบทวน ฟังก์ชันกำลังสองสมบูรณ์ (สมการทั่วไป ลักษณะกราฟ จุดวกกลับ)
ทบทวน ฟังก์ชันกำลังสองสมบูรณ์ (สมการทั่วไป ลักษณะกราฟ จุดวกกลับ)
แบบฝึกหัด จากสมการกำลังสองสมบูรณ์ จงพิจารณากราฟของสมการ
แบบฝึกหัด จุดวกกลับของฟังก์ชันกำลังสองสมบูรณ์
ตัวอย่าง การหาพื้นที่ที่มากที่สุดของสี่เหลี่ยม