คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันกำลังสอง
จุดประสงค์การเรียนรู้ หาคำตอบของสมการกำลังสอง โดยใช้กราฟ
จุดประสงค์การเรียนรู้ หาคำตอบของสมการกำลังสอง โดยใช้กราฟ
การแก้สมการกำลังสองโดยใช้กราฟ พร้อมตัวอย่าง
การแก้สมการกำลังสองโดยใช้กราฟ พร้อมตัวอย่าง (ต่อ)
การแก้สมการกำลังสองโดยใช้กราฟ พร้อมตัวอย่าง (ต่อ)