คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน การนำกราฟไปใช้แก้สมการและอสมการ
จุดประสงค์การเรียนรู้ การแก้ปัญหาโดยใช้ฟังก์ชันกำลังสอง
จุดประสงค์การเรียนรู้ การแก้ปัญหาโดยใช้ฟังก์ชันกำลังสอง
ตัวอย่าง การแก้ปัญหาโดยใช้ฟังก์ชันกำลังสอง (ข้อ 1)
ตัวอย่าง การแก้ปัญหาโดยใช้ฟังก์ชันกำลังสอง (ข้อ 2.1)
ตัวอย่าง การแก้ปัญหาโดยใช้ฟังก์ชันกำลังสอง (ข้อ 2.2)