คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ฟังชันเอกซ์โพเนนเชียล
ทบทวน สมการฟังก์ชันเชิงเส้น สมการฟังก์ชันกำลังสอง และการนำไปใช้
ทบทวน สมการฟังก์ชันเชิงเส้น สมการฟังก์ชันกำลังสอง และการนำไปใช้
จุดประสงค์การเรียน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล
ฟังก์เอกซ์โพเนนเซียล
ข้อสังเกตของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล