คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ฟังชันเอกซ์โพเนนเชียล
ทบทวน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
ทบทวน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (ฟังก์ชันเพิ่ม, ฟังก์ชันลด)
ตัวอย่าง การเขียนกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล