คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ฟังชันเอกซ์โพเนนเชียล
ทบทวน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล
ทบทวน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล
ตัวอย่าง การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (ข้อ 1, 2)
ตัวอย่าง การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (ข้อ 3, 4)
ทบทวน ฟังก์ชันเชิงเส้น