คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ฟังชันค่าสัมบูรณ์
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ พร้อมตัวอย่าง (ต.ย. 1)
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ พร้อมตัวอย่าง (ต.ย. 1)
ตัวอย่าง ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ (ต.ย. 2, 3)
การแก้สมการ จากกราฟของฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ (ข้อ 1, 2)
การแก้สมการ จากกราฟของฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ (ข้อ 3, 4)