คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ฟังชันขั้นบันได
ฟังก์ชันต่างๆ ได้แก่ ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเซียล ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ ฟังก์ชันขั้นบันได
ฟังก์ชันต่างๆ ได้แก่ ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเซียล ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ ฟังก์ชันขั้นบันได
ตัวอย่าง การเขียนกราฟของความสัมพันธ์แบบขั้นบันได และพิจารณาว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่ (2 ข้อ)
แบบฝึกหัด การเขียนกราฟของความสัมพันธ์ขั้นบันได และพิจารณาว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่