คณิตศาสตร์ ค41101
อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
จุดประสงค์การเรียนรู้ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
จุดประสงค์การเรียนรู้ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
อัตราส่วนของรูปสามเหลี่ยม การเขียนชื่อและสัญลักษณ์ของมุม
การกำหนดมุม 30?,45?,60? และตารางค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่ควรจำ 30?,45?,60?