คณิตศาสตร์ ค41101
อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ (sin ?, cos ?, tan ?)
อัตราส่วนตรีโกณมิติ (sin ?, cos ?, tan ?)
เฉลยการบ้าน อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ตัวอย่าง การหาค่าของมุม ? (เซต้า)
ตัวอย่าง การหาขนาดของมุม ? เมื่อกำหนดค่า sin ? มาให้