คณิตศาสตร์ ค41101
อัตราส่วนตรีโกณมิติ การประยุกต์ใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ทบทวน การหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45, 60 องศา
ทบทวน การหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45, 60 องศา
จุดประสงค์การเรียน การประยุกต์ใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ตัวอย่าง การประยุกต์อัตราส่วนตรีโกณมิติ (2 ข้อ)
ตัวอย่าง การประยุกต์อัตราส่วนตรีโกณมิติ (2 ข้อ)