คณิตศาสตร์ ค41101
อัตราส่วนตรีโกณมิติ การประยุกต์ใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ (sin ?, cos ?, tan ?, sec ?, cosec ?)
อัตราส่วนตรีโกณมิติ (sin ?, cos ?, tan ?, sec ?, cosec ?)
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ตัวอย่าง การประยุกต์อัตราส่วนตรีโกณมิติ