คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
อธิบายการสมมูลกันของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ และทบทวนรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
อธิบายการสมมูลกันของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ และทบทวนรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
อธิบายการสมมมูลกันของประโยคเปิด
อธิบายการสมมูลกันของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
ตัวอย่างการพิจารณาความสมมูลกันของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ