คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
เฉลยการบ้าน
เฉลยการบ้าน
อธิบายการพิจารณานิเสธของ ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ และนิเสธของประพจน์ x[P(x)]
อธิบายการพิจารณานิเสธของ ประพจน์ $x[P(x)] และข้อสังเกตนิเสธของ x[P(x)] และ $x[P(x)]
การหานิเสธของประโยคเปิดที่มีตัวเชื่อมประโยค โดยอาศัยรูปแบบที่สมมูลกัน