คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
ทบทวนนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ และเฉลยการบ้าน (ช่วง1) - การหานิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
ทบทวนนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ และเฉลยการบ้าน (ช่วง1) - การหานิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
เฉลยการบ้าน (ช่วง2) - การหานิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
เฉลยการบ้าน (ช่วง3) - การหานิเสธของข้อความที่กำหนด (ประโยคสัญลักษณ์)
เฉลยการบ้าน (ช่วง4) - การหานิเสธของข้อความที่กำหนด (ประโยคข้อความ)