คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์และการเชื่อมประพจน์
อธิบาย ความหมายของตรรกศาสตร์
อธิบาย ความหมายของตรรกศาสตร์
อธิบาย ความหมายของประพจน์ และยกตัวอย่าง
อธิบาย ประเภทของประโยคที่ไม่เป็นประพจน์