คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น การหาค่าความจริงของประพจน์ และการสร้างตารางค่าความจริง
ทบทวนตารางค่าความจริงการเชื่อมประพจน์ด้วย และ,หรือ,ถ้า...แล้ว,...ก็ต่อเมื่อ...
ทบทวนตารางค่าความจริงการเชื่อมประพจน์ด้วย และ,หรือ,ถ้า...แล้ว,...ก็ต่อเมื่อ...
อธิบายความหมาของนิเสธ
ยกตัวอย่างการหาค่าความจริงของ ประพจน์ภายใต้ค่าความจริงที่กำหนด (ช่วง1)
ยกตัวอย่างการหาค่าความจริงของ ประพจน์ภายใต้ค่าความจริงที่กำหนด (ช่วง2)